Ile chcesz pożyczyć? zł.

W języku potocznym często kredyt i pożyczka stosowane są zamiennie. Oba terminy dotyczą zaciągania zobowiązania, jednak według prawa nie powinny one być stosowane na równi, ponieważ są regulowane przez inne akty prawne i niosą ze sobą różne konsekwencje. Kredyty i pożyczki łączy jedno: są sposobem finansowania dodatkowych zakupów lub większych wydatków i pozwalają nam na realizację planów i spełnienie marzeń nawet w chwili, gdy nie dysponujemy odpowiednią ilością gotówki. Oba te terminy są jednym z najbardziej popularnych produktów bankowych.

Dzieli je jednak wiele: czas spłaty, kwota zadłużenia oraz zasady ich udzielania. O podstawowych różnicach występujących pomiędzy kredytami, a finansami powinien wiedzieć każdy, kto chce skorzystać z najlepszego sposobu sfinansowania większych zakupów lub nieplanowanych wydatków. Należy jednak pamiętać aby korzystać z nich z pełną odpowiedzialnością.

Regulacje prawne

Zarówno kredyty jak i pożyczki podlegają ustawie o kredycie konsumenckim, dlatego też nazwa pożyczka jest często utożsamiana z kredytem. Jest to jednak błąd, gdyż oba te terminy regulowane są przez inne przepisy prawne. Kwestie prawne, dotyczące pożyczek, podporządkowywane są kodeksowi cywilnemu. Natomiast kredyty podlegają prawu bankowemu. Umowa kredytu musi zawierać termin jego zwrotu i być zawarta na piśmie. Umowa pożyczkowa pozwala na większą swobodę. Nie jest wymagany termin zwrotu, ani pisemna jej wersja. Umowa może być zawarta ustnie, jednak przy kwotach powyżej 500 złotych umowa ta powinna być zawarta na piśmie w celach dowodowych.

Kim może być wierzyciel?

Pożyczkodawcą jest osoba, która pożycza własne pieniądze. Może to być zarówno osoba fizyczna, jak i instytucja finansowa. Musi on być jednak właścicielem majątku, z którego pożycza innym środki finansowe. Zobowiązanie to może być darmowe, co oznacza, że nie ponoszony jest żaden dodatkowy koszt przy pożyczaniu pieniędzy.
Kredytodawcą mogą być jedynie banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe (SKOK-i). Użyczanie kredytu jest „czynnością bankową”. Korzystają one z publicznych pieniędzy, czyli depozytów powierzanych bankom na przetrzymanie przez klientów banku. Opłaty przy zaciąganiu kredytu obejmują prowizje, oprocentowanie. Banki korzystają z cudzych pieniędzy, ich celem jest zyskać na transakcjach, muszą więc gdzieś generować zyski. Otrzymane pieniądze nie stają się własnością kredytobiorcy, a jednie są użyczane na czasową dyspozycję.

Cele, na jakie zaciągane są zobowiązania

Istnieje wiele powodów i celów, dla których pożyczane są pieniądze. Może to być spowodowane chęcią zmiany czegoś w swoim życiu, zainwestowaniem w nieruchomość, rozpoczęciem nowej pasji. Może to również wynikać z nagłej potrzeby zapłaty rachunków lub uregulowania długów. Dodatkowe środki finansowe mogą pomóc przywrócić płynność finansową lub przyczynić się do spełnienia marzeń swoich, jak również najbliższych. Podanie powodu, dla którego pożycza się pieniądze nie jest obowiązkowe, wynika to jednak z rodzaju zobowiązania.
Kredytodawcy wymagają celu ubiegania się o kredyt, który powinien być ściśle określony w umowie kredytowej (zasada celowości kredytu). Banki mogą więc kontrolować, czy pieniądze są wykorzystywane zgodnie z warunkami umowy. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie wydawać pieniędzy zgodnie z zadeklarowanym przeznaczeniem, kredytodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy i oczekiwania spłaty kredytu natychmiastowo. Przedmiotem kredytu są jedynie środki pieniężne w formie bezgotówkowej.

Pożyczki charakteryzują się swobodą wydawania udzielonych środków. Nie jest istotne dla pożyczkodawcy na co zostaną wydane pieniądze, a jedynie fakt czy pieniądze zostaną mu zwrócone i czy nastąpi to w terminie. Pożyczać można pieniądze, również w formie gotówki, przedmioty materialne. Pożyczkodawca przenosi własność na pożyczkobiorcę, traci tym samym prawo do ingerencji w sposób wykorzystania pożyczonych środków.

Zdolność kredytowa

Ważną kwestią jest również gwarancja dotycząca zapewnienia o spłacie zobowiązania. Kredyt otrzymamy, gdy bank pomyślnie zweryfikuje naszą zdolność kredytową, co będzie oznaczać, że jesteśmy w stanie comiesięcznie spłacać raty kredytu. Może się jednak zdarzyć, że bank zaproponuje niższą kwotę kredytu uzasadniając decyzję naszą maksymalną zdolnością kredytową.
Wraz z umową kredytową zazwyczaj podpisywane jest również jego ubezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych (np. utraty pracy przez kredytobiorcę). Sama umowa regulowana jest przepisami prawa bankowego, przez co jest bezpieczniejsza i łatwiejsza do wyegzekwowania w przypadku niewywiązania się z jej postanowień przez którąś ze stron. Natomiast w przypadku pożyczki, jedyne zabezpieczenia to te zawarte w ramach umowy między pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą, charakteryzujące się szeroką swobodą w ramach dyspozycji przepisów Kodeksu cywilnego.

Jednocześnie, w ramach umowy pożyczki, brak jest jakichkolwiek reguł dotyczących zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, a co za tym idzie pożyczki udzielane są również osobom wpisanym do rejestru dłużników, posiadającym zajęcia komornicze czy też nieciekawą wcześniejszą historię kredytową. Istnieją jednak coraz częściej pożyczkodawcy, którzy również wymagają pozytywnej historii kredytowej, gdyż zabezpiecza to dodatkowo ich majątek.

Dodatkowe informacje na temat zobowiązań

Pożyczki są udzielane na niższe sumy oraz krótszy okres niż kredyty. Są więc elastycznym i uniwersalnym sposobem na zdobycie pieniędzy. Kwoty zwykle nie przekraczają 3 tysięcy złotych, a są pożyczane na okres 30 dni. Z reguły wymaganiem jest określony wiek, stałe dochody i obywatelstwo polskie. Minimum formalności pozwala określić obecne możliwości klienta oraz ochronić finanse pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy. Ich udzielaniem mogą zajmować się banki, choć prym wiodą w tej dziedzinie prywatne firmy oraz instytucje pozabankowe. Takie pożyczki udzielane są niemal każdemu, a wnioski o ich udzielenie rozpatrywane są w bardzo krótkim czasie.
Kredyty z drugiej strony są bardziej rygorystyczne w wymaganiach względem kredytobiorców i udzielaniu kredytów. Okres oczekiwania na decyzję jest długi i wymaga dużej ilości dokumentów i formalności. Zaletą są na pewno wysokie kwoty, które pozwalają na realizację większych marzeń.

Nie ma nic negatywnego w pożyczaniu pieniędzy. Decyzja o wzięciu kredytu lub pożyczki może umożliwić nam zrealizowanie naszych celów, takich jak np. zakup wymarzonego samochodu, wycieczki lub zainwestowania w nieruchomość. Bez względu na to, czy decydujemy się na pożyczkę czy na kredyt, musimy zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo oraz finanse, a dzięki NordicBanker możemy porównać oferty różnych banków i instytucji finansowych. Jeśli posiadamy pełną świadomość tego, czym jest kredyt, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi zobowiązaniami i wynikające z ich zaciągania konsekwencji, z pewnością będziemy rozsądniej podejmować decyzje i na bieżąco analizować swoją sytuację finansową. Pozwoli to na znalezienie najlepszego rozwiązania, dopasowanego do naszych możliwości.

Konsekwencje niespłacenia pożyczki

Ważne jest, aby dokonać spłaty pożyczki w terminie. Spóźniona zapłata lub niewywiązanie się z umowy mogą mieć negatywne konsekwencje przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań. Przy niedotrzymaniu terminów płatności, pożyczkodawcy wymagają zwykle dodatkowej opłaty za opóźnienie w spłacie. W rezultacie może wzrosnąć całkowity koszt pożyczki. Pożyczkodawca będzie mógł także odwołać się od umowy lub zmienić warunki spłaty. Następstwami mogą być również poważniejsze sankcje finansowe zgodne z umową lub może zostać uruchomiona procedura windykacyjna i przekazanie sprawy komornikowi w celu ściągnięcia należności poprzez przejęcie mienia do wartości długu. Pożyczkodawca może również zgłosić dłużnika do rejestrów gospodarczych, jak np. do Krajowego Rejestru Dłużników w celu poinformowania innych instytucji finansowych o niewiarygodnym pożyczkobiorcy oraz przyszłej ochrony przed stratami. Zachęca się zatem, aby dotrzymywać terminów płatności, a w razie problemów kontaktować się jak najszybciej z pożyczkodawcą w celu przedłużenia okresu spłaty.

Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup Fyn - DK - VAT: 40798374
Copyright © 2023 NordicBanker - All Rights Reserved
Nordic Global Commerce ApS - Fyllestedvej 20 - 5464 Brenderup - Denmark - CVR/VAT: DK40798374